Күпфатирлы йортны карап тоту һәм ремонтлау

Күпфатирлы йортны карап тоту һәм ремонтлау

СОРАУ: Татарстан Республикасында кайнар су белән тәэмин итү һәм җылылык температурасына карата нинди норматив таләпләр билгеләнгән?

ҖАВАП: РФ Хөкүмәтенең 2011 елның 6 маендагы 354 номерлы карары белән расланган Күпфатирлы йортларда һәм торак йортларда милекчеләргә һәм биналардан файдаланучыларга коммуналь хезмәтләр күрсәтү кагыйдәләре нигезендә җылылык бирү буенча коммуналь хезмәт әлеге хезмәтне күрсәтү нәтиҗәсендә торак йортта, күпфатирлы йорттагы торак урыннарында Татарстан Республикасы өчен һава температурасы +20°C (почмак бүлмәләрдә +22°C) ким булмаслык торышта тәэмин итәрлек сыйфат белән күрсәтелергә тиеш.

Су алу нокталарында кайнар су белән тәэмин итү температурасы РФ Хөкүмәтенең 2011 елның 6 маендагы 354 номерлы карары белән расланган Күпфатирлы йортларда һәм торак йортларда милекчеләргә һәм биналардан файдаланучыларга коммуналь хезмәтләр күрсәтү кагыйдәләре таләпләренә туры килергә һәм 60°С ким булмаска һәм 75°С артмаска тиеш.

СОРАУ: Торак урында һава температурасы һәм кайнар су белән тәэмин итү температурасы нормаларга туры килмәгән очракта, кая мөрәҗәгать итәргә?

ҖАВАП: Башта җитешсезлекләрне бетерү турындагы гаризаны күпфатирлы йортыгыз белән идарә итүне гамәлгә ашыручы оешмага җибәрергә киңәш итәбез. Әгәр мөрәҗәгать каралмаса, йә таләпләр канәгатьләндерелмәсә, Сез Татарстан Республикасы Дәүләт торак инспекциясенә мөрәҗәгать итәргә хокуклы. Электрон документлар рәвешендә гариза җибәргән очракта, мөрәҗәгать «Дәүләт контролен (күзәтчелеген) һәм муниципаль контрольне гамәлгә ашырганда юридик затларның һәм шәхси эшкуарларның хокукларын яклау турында» 2008 елның 26 декабрендәге 294-ФЗ номерлы федераль законның 10 статьясындагы 3 өлеше таләпләренә туры килергә тиеш.

СОРАУ: Күпфатирлы йорттагы подъездларны нинди ешлыкта ремонтларга кирәк?

ҖАВАП: РФ Дәүләт төзелеш күзәтчелегенең 2003 елның  27 сентябрендәге 170 номерлы карары белән расланган Торак фондын техник эксплуатацияләү кагыйдәләре һәм нормаларының 3.2.9 п. нигезендә, подъездларны ремонтлау вакыты, биналарның классификациясенә һәм физик яктан тузу дәрәҗәсенә карап, биш яки өч елга бер тапкыр үтәлергә тиеш.

Шул ук вакытта, Россия Федерациясе Торак кодексының 44 ст. 4.1 өлеше нигезендә, күпфатирлы йортта гомуми милекне агымдагы ремонтлау турында карар кабул итү биналарның милекчеләренең гомуми җыелышы вәкаләтенә кертелгән. Җыелыш үткәрү тәртибе РФ ТК 45 статьясы белән регламентланган. Биналарның милекчеләренең гомуми җыелышы әлеге күпфатирлы йортта биналарның милекчеләре булган физик яки юридик затлар инициативасы буенча төзелергә мөмкин. РФ ТК 45 ст. 6 өлеше нигезендә күпфатирлы йортта биналарның милекчеләренең гомуми саныннан кимендә ун процент тавышка ия булган милекчеләр күпфатирлы йортта биналарның милекчеләренең гомуми җыелышын оештыру өчен идарәче оешмага яки торак милекчеләре ширкәтенә, торак яки торак-төзелеш кооперативына, башка махсуслаштырылган кулланучылар кооперативына язмача мөрәҗәгать итәргә хокуклы.

СОРАУ: Күпфатирлы йорттагы төзелеш җитешсезлекләрен кем бетерергә тиеш?

ҖАВАП: Россия Федерациясе Гражданлык кодексының 743 ст. нигезендә, бу эшләрне, эшләрнең күләмен, эчтәлеген һәм аларга карата куелган таләпләрне билгели торган техник документ һәм эшнең бәясен билгели торган смета нигезендә подрядчы башкарырга бурычлы. Әлеге Кодексның 724 статьясы нигезендә заказ бирүче ышаныч чоры дәвамында ачыкланган эш нәтиҗәсе җитешсезлекләренә бәйле таләпләрне күрсәтергә хокуклы. Җитешсезлекләрне ачыклауның иң чик вакыты Кодексның 756 статьясы нигезендә биш ел тәшкил итә.

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2011 елның 26 декабрендәге 1086 номерлы карары белән расланган Татарстан Республикасының Дәүләт торак инспекциясе турындагы нигезләмә нигезендә Инспекция торак фондын куллануны һәм саклауны контрольдә тота һәм төзелеш оешмаларына карата административ йогынты чараларын кулланырга хокуклы түгел.

Төзелеш җитешсезлекләрен бетерү мәсьәләләрен гарантия йөкләмәләре нигезендә әлеге йортны төзүгә заказ бирүче тарафыннан дәгъва белдерү тәртибендә хәл итәргә кирәк, ә бәхәсле хәл килеп туган очракта - гражданлык суды эшчәнлеге тәртибендә хәл ителә.

СОРАУ: Закон таләпләре нигезендә күпфатирлы йортта бинаны үзгәртеп планлаштыру һәм (яки) үзгәртеп кору эшләрен ничек башкарырга?

ҖАВАП: Россия Федерациясе Торак кодексының 25 статьясы нигезендә күпфатирлы йортта бинаны үзгәртеп кору инженерлык челтәрләрен, санитар-техник, электр яки башка җиһазларны урнаштыру, алыштыру яки күчерү, күпфатирлы йорттагы бинаның техник паспортына үзгәрешләр кертүне таләп итә. Күпфатирлы йортта бинаны үзгәртеп планлаштыру аның конфигурациясен үзгәртүдән гыйбарәт, ул күпфатирлы йорттагы бинаның техник паспортына үзгәреш кертүне таләп итә.

РФ ТК 26 статьясындагы 1 өлеше нигезендә торак бинаны үзгәртеп кору һәм (яки) үзгәртеп планлаштыру, җирле үзидарә органы белән килештерү буенча закон таләпләрен үтәп, ул кабул иткән карар нигезендә үткәрелә.

РФ ЖК 29 статьясындагы 1 өлеше нигезендә, әлеге Кодексның 26 статьясындагы 6 өлешендә каралган нигез булмаганда яки әлеге Кодексның 26 статьясындагы 2 өлешенең 3 пункты нигезендә төзекләндерү һәм (яки) үзгәртеп планлаштыру проектын бозып, торак бинаны үзгәртеп кору һәм (яки) үзгәртеп планлаштыру үзирекле тәртиптә гамәлгә ашырылган була. Шуның белән бергә, РФ ЖК 29 статьясының 4 өлеше нигезендә, суд карары нигезендә торак бина үзгәртеп корылган һәм (яки) үзгәртеп планлаштырылган хәлдә сакланып калырга мөмкин, әгәр бу гражданнарның хокуклары һәм законлы мәнфәгатьләрен бозмаса, аларның тормышына яки сәламәтлегенә куркыныч тудырмаса.

СОРАУ: Күпфатирлы йорттагы бинаны үз белдегең белән үзгәртеп кору һәм (яки) үз белдегең белән үзгәртеп планлаштыруның нәтиҗәләре нинди?

ҖАВАП: 29 ст. 2 өлеше нигезендә торак бинаны үз белдегең белән үзгәртеп корган һәм (яки) үзгәртеп планлаштырган зат бу очракта административ җаваплылыкка тартыла дип билгеләнә. Шул ук вакытта, мондый зат торак урыны милекчесе генә түгел, мондый бинаны яллаучы да булырга мөмкин.

РФ Торак кодексының 29 статьясындагы 3 өлешендә күздә тотылганча, күпфатирлы йортта үз белдеге белән үзгәртеп корылган һәм (яисә) үзгәртеп планлаштырылган урын милекчесе яки социаль наем шартнамәсе, социаль файдаланудагы торак фондының торак урынын наемга алу шартнамәсе буенча торак урынын яллаучы килештерүне гамәлгә ашыручы орган билгеләгән тәртиптә һәм тиешле вакытта мондый торак урынын элеккеге хәленә китерергә тиеш.

Суд карары нигезендә күпфатирлы йортта бина үзгәртеп корылган һәм (яки) үзгәртеп планлаштырылган хәлдә сакланып калырга мөмкин, әгәр бу гражданнарның хокукларын һәм законлы мәнфәгатьләрен бозмаса, аларның тормышына яки сәламәтлегенә куркыныч тудырмаса (29 ст. 4 өлеше).

Әмма үз белдегең белән башкарылган эшләрнең нәтиҗәләре моның белән генә тәмамланмый.

Әгәр күпфатирлы йортта тиешле бина килештерүне гамәлгә ашыручы орган тарафыннан күрсәтелгән вакытка элеккеге халәтенә китерелмәсә, суд әлеге орган дәгъвасы буенча, әлеге статьяның 4 өлешендә каралган карар кабул ителмәгән очракта, түбәндәгечә карар кабул итә:

1) милекчегә карата күпфатирлы йортта мондый торак урынны гавами сатулар аша сату турында, торак урынны шундый сатудан алынган акчаларны, мондый урынның яңа милекчесенә аны элеккеге халәтенә китерү йөкләмәсен биреп, суд карарын үтәү чыгымнарын тотып калып, түләп;

2) социаль наем шартнамәсе буенча торак урынын яллаучыга, социаль файдаланудагы торак фондының торак урынын найм шартнамәсе буенча торак урын яллаучыга карата әлеге шартнамә буенча наймга бирүче затка мондый торак урынны элеккеге халәтенә китерү йөкләмәсен биреп, мондый шартнамәне өзү турында (РФ ТК 29 ст. 5 өлеше).

Килештерүне гамәлгә ашыручы орган әлеге статьяның 3 өлешендә билгеләнгән тәртиптә элеккеге халәтенә китерелмәгән күпфатирлы йорттагы бинаның яңа хуҗасы өчен һәм әлеге статьяның 5 өлешендә билгеләнгән тәртиптә өзелгән шартнамә буенча наймга бирүче булып торган торак урыны милекчесе өчен мондый биналарны элеккеге халәтенә китерү өчен яңа срок билгели. Әгәр мондый урыннар килештерүне гамәлгә ашыручы орган тарафыннан күрсәтелгән срокта һәм тәртиптә элеккеге халәтенә китерелмәсә, мондый биналар әлеге статьяның 5 өлешендә билгеләнгән тәртиптә ачык сатулар аша сатылырга тиеш.

СОРАУ: Күпфатирлы йорттагы торак урынны торак булмаган урынга күчергәндә нинди мәҗбүри таләпләр бар?

ҖАВАП: Россия Федерациясе Торак кодексының 22 статьясы нигезендә торак урынны торак булмаган урын итеп үзгәртү Россия Федерациясе Торак кодексы һәм шәһәр төзелеше эшчәнлеге турындагы законнар таләпләре үтәлешен исәпкә алып рөхсәт ителә.

Торак урынны торак булмаган урын итеп һәм торак булмаган урынны торак урын итеп үзгәртү җирле үзидарә органы тарафыннан башкарыла (РФ ТК 23 ст. 1 өлеше).

Торак урынны торак булмаган урын итеп үзгәртү рөхсәт ителми (РФ ТК 22 ст. 2 өлеше), әгәр:

1. үзгәртелә торган урынга үтеп керү торак урыннарга керә торган урыннардан файдаланмыйча мөмкин булмаса яки мондый урынга шул рәвешле үтеп керүнең техник мөмкинлеге булмаса (бинага аерым керү урыны булмаса һәм аны җиһазлау өчен техник мөмкинлек булмаса);

2. күчерелә торган урын торак урынның бер өлеше булып торса;

3. әлеге урын милекчесе яисә башка гражданин тарафыннан даими яшәү урыны буларак кулланылса;

4. күчерелә торган урынга милек хокукы нинди дә булса затларның хокуклары белән чикләтелгән булса (мәсәлән, әлеге урын ипотека, аренда килешүе предметы булып торса);

5. бинада, аны торак урыннан торак булмаган урын итеп үзгәрткәннән соң, торак урыннарга керүне тәэмин итә торган урыннардан файдаланып керү мөмкинлеге булмаска тиеш.

Моннан тыш, күпфатирлы йортта урнашкан фатирны торак булмаган бина итеп үзгәрткән очракта, өстәмә чикләүләр гамәлдә — фатир күпфатирлы йортның беренче катында урнашкан очракта гына яисә беренче каттан югарырак урнашып, фатир астында турыдан-туры урнашкан, торак булмаган урын итеп үзгәртелә торган бүлмәләр торак булып тормаган очракта гына шул рәвешле үзгәртү рөхсәт ителә.

Биналарның милекчеләренең мәнфәгатьләрен яклау максатларында»Россия Федерациясе Торак кодексына үзгәрешләр кертү турында»  2019 елның 29 маендагы 116-ФЗ номерлы федераль закон белән РФ Торак кодексына өстәмәләр кертелгән, аерым алганда, биналарны торак урыннан торак булмаган урын итеп үзгәртүне гамәлгә ашыручы органга мөрәҗәгать итүче тарафыннан бирелә торган документлар исемлеге түбәндәге документлар белән тулыландырылган:

- торак урынны торак булмаган урын итеп күчерүгә ризалык бирү турында карарны үз эченә алган күпфатирлы йортта биналарның милекчеләренең гомуми җыелышы беркетмәсе (6 пункт);

- күчерелә торган бинага янәшә торган барлык биналарның һәр милекчесе тарафыннан торак урынны торак булмаган урын итеп күчерүгә ризалык (7 пункт).

Мондый ризалыклар язма рәвештә рәсмиләштерелә, ул янәшә торучы бина милекчесенең ихтыяр белдерүен билгеләргә мөмкинлек бирә. Ризалыкта күчерелә торган бинага тоташучы урын милекчесенең фамилиясе, исеме, атасының исеме (булган очракта) һәм паспорт белешмәләре (юридик затлар өчен – тулы атамасы һәм ОГРН), мондый урынның номеры һәм аңа карата милек хокукын раслый торган документ реквизитлары булырга тиеш (РФ ТК 23 ст. 2 өлешендәге 7 пункты, 2.2 өлеше).

СОРАУ: Баскычлы урында бүлгеч ясап, күршебез гомуми файдалану урынын алган очракта нишләргә?

ҖАВАП: РФ ТК 36 ст. 1 пунктындагы 1 өлеше нигезендә күпфатирлы йортта биналарның милекчеләре күпфатирлы йортта гомуми өлешле милек хокукында уртак мөлкәткә ия булалар, ә атап әйткәндә түбәндәгеләргә:

әлеге йортта фатир өлешләре булмаган һәм әлеге йортта бер бүлмәгә хезмәт күрсәтү өчен билгеләнгән бүлмәләр, шул исәптән фатирара баскыч мәйданчыклары, баскычлар, лифтлар, лифт шахталары һәм башка шахталар, коридорлар, инженерлык коммуникацияләре булган техник катлар, чарлаклар, подваллар, әлеге йортта бердән артык бүлмәгә хезмәт күрсәтүче башка җиһазлар (техник подваллар).

РФ ТК 36 ст. 3 өлеше мәгънәсе буенча күпфатирлы йортта гомуми милек күләмен киметү әлеге йортта биналарның барлык милекчеләренең ризалыгын таләп итә һәм аны реконструкцияләү юлы белән генә гамәлгә ашырылырга мөмкин.

РФ ТК 17 ст. 4 өлеше һәм РФ Хөкүмәтенең 21.01.2006 ел, №25 карары белән расланган Торак урыннан файдалану кагыйдәләренең 6 пункты нигезендә торак урыннан файдалану анда яшәүче гражданнарның, күршеләрнең хокукларын һәм законлы мәнфәгатьләрен, янгын куркынычсызлыгы таләпләрен, санитария-гигиена таләпләрен үтәүне исәпкә алып гамәлгә ашырыла.

Россия Федерациясе Гражданлык кодексының 246, 247 статьялары нигезендә өлешле милектәге мөлкәтне белү, файдалану һәм алар белән эш итү анда катнашучы барлык затларның килешүе буенча гамәлгә ашырыла. Ризалыкка ирешмәгән очракта, РФ Гражданлык кодексының 11 статьясы нигезендә һәр як (әгәр аның хокуклары бозылган дип санаса) судка дәгъва гаризасы белән мөрәҗәгать итәргә һәм мәсьәләне гражданнарның суд эшчәнлеге нормалары нигезендә хәл итәргә хокуклы.

СОРАУ: Вентиляцион каналларның һәм төтен юлларының торышын кем һәм нинди ешлыкта тикшерергә тиеш?

ҖАВАП: Вентиляция каналлары һәм төтен юллары гомумйорт милкенә карый, аларны карап тоту өчен күпфатирлы йортлар белән идарә итүче оешмалар җаваплы. Кагыйдә буларак, моның өчен махсус торба-мич оешмалары белән шартнамәләр төзелә. Төтен һәм вентиляция каналларының торышын тикшерү һәм, кирәк булганда, аларны чистарту елына 3 тапкырдан да ким булмаган күләмдә башкарыла (җылыту сезоны башланганчы 7 календарь көннән дә соңга калмыйча, ягып җылыту сезоны урталарында һәм җылылык сезоны тәмамланганнан соң 7 көннән дә соңга калмыйча).

СОРАУ: Вентиляция системасы төзек булмаган очракта кая мөрәҗәгать итәргә?

ҖАВАП: Вентиляция системасы төзек булмаган очракта, сезнең күпфатирлы йортыгыз белән идарә итүне гамәлгә ашыручы оешмага мөрәҗәгать итәргә кирәк.

Шулай ук күпфатирлы торак йортларда вентиляция системасының ничек эшләвен искәртү мөһим дип саныйбыз. Кагыйдә буларак, йортларда һава хәрәкәтенең табигый этәргече булган һава кертә-чыгарта торган вентиляция системасы каралган. Җилләтүнең һава кертә-чыгарта торган системасы эшенең мөһим шарты булып тышкы яктан һава керүе тора, ул ачык форточкалар, фрамугалар, тәрәзәләрдәге һәм диварлардагы сыйдырышлы клапаннар, шулай ук ишек һәм тәрәзәләрдәге ярыклар аша керә.

Герметиклы пластик тәрәзәләр һәм тыгызландырылган керә торган ишекләр урнаштырып, халык вентиляция системасы эшенә тыкшынуын һәм һава агымын чикләвен сизми дә кала.

Мондый биналарның милекчеләре тәрәзәләргә яки стеналарга һава кертә торган клапаннар урнаштыру юлы белән вентиляция системасының эшкә сәләтлелеген торгызу турында кайгыртырга, яки тәрәзәләрне һава агымын тәэмин итү өчен «микроҗилләтү» режимына куярга тиеш.

СОРАУ: Газ җиһазларына техник хезмәт күрсәтү нинди ешлыкта үткәрелергә һәм белгечләр нәрсәне тикшерергә тиеш?

ҖАВАП: РФ Хөкүмәтенең 2013 елның 14 маендагы 410 номерлы карары нигезендә техник хезмәт күрсәтү елына бер тапкырдан да ким булмаган ешлыкта үткәрелергә. Карарда, шулай ук газ җиһазларына техник хезмәт күрсәтү килешүендә башкарылырга тиешле эшләр исемлеге дә күрсәтелгән. Аларның төпләре: торбаүткәргечләрнең һәм сүндергеч җайланмаларның техник торышын һәм герметиклыгын тикшерү, краннарны сүтү һәм майлау, барлык эш режимнарында газ яндыру процессын җайга салу. Моннан тыш, газ хезмәте вәкиле һава суырту күренешен тикшерергә, инструктаж үткәрергә һәм махсус оешма белән газ җиһазларына техник хезмәт күрсәтү буенча килешү булу-булмавын тикшерергә тиеш. Сүз чит илләрдә җитештерелгән газ җиһазлары (BAXI, Ariston, Bosch газ казаннары һ.б.) турында бара, техник хезмәт күрсәтүгә килешү, кагыйдә буларак, тәэмин итүчеләр белән төзелә.

Эксплуатация барышында фатир эчендәге газ җиһазларынңа төзексезлекләр  барлыкка килергә мөмкин. Бу очракта халык тикшерү үткәрергә тиешле авария-диспетчерлык хезмәтенә мөрәҗәгать итәргә тиеш.

СОРАУ: Йортта газ җиһазларына техник хезмәт күрсәтү вакытында мин юк идем. Мине моның өчен җәзага тарта алалармы?

ҖАВАП: Әгәр фатир эчендәге газ җиһазларына техник хезмәт күрсәтү вакытында нинди дә булса сәбәп аркасында махсуслаштырылган оешма хезмәткәрләре өчен керү мөмкинлеген тәэмин итә алмасагыз, газ белән тәэмин итү оешмасының район бүлекчәсе диспетчерлык хезмәте белән (абонент кенәгәсендә күрсәтелгән) телефон аша элемтәгә керергә һәм уңайлы вакытны һәм датаны килештерергә кирәк. Фатир эчендәге газ җиһазларына техник хезмәт күрсәтү турында җентекләбрәк (ешлыгы, хезмәт күрсәтү вакытлары, күләмнәре) сезнең махсус оешма белән фатир эчендәге газ җиһазларына техник хезмәт күрсәтү турындагы шартнамәгездә язылган.

Әгәр Сез эшләрне башкару өчен махсус оешманы, шул исәптән, газ белән тәэмин итү оешмасын икедән артык мәртәбә фатир эчендәге газ җиһазларына техник хезмәт күрсәтү өчен кертмәсәгез, РФ Хөкүмәтенең «Йорт эчендәге һәм фатир эчендәге газ җайланмаларыннан файдаланганда һәм аларны карап тотканда куркынычсызлыкны тәэмин итү чаралары турында» 14.05.2013 ел, №410 карарының 80 п. нигезендә, алдан хәбәр итеп, алар газ бирүне туктатырга мөмкиннәр.

Моннан тыш, Сезгә карата дәүләт торак күзәтчелеге органнары тарафыннан Административ хокук бозулар турында РФ кодексының 9.23 ст. 3 өлеше буенча административ хокук бозу турында беркетмә төзеләчәк, ул гражданнарга бер мең сумнан ике мең сумга кадәр күләмдә административ штраф салуга сәбәпче була. Административ хокук бозулар турында РФ кодексының 9.23 статьясында каралган хокук бозу кабатланган очракта, ике меңнән биш мең сумга кадәр административ штраф салынырга мөмкин.

СОРАУ: Күпфатирлы йортның гомуми йорт милкенә нәрсә карый?

ҖАВАП: РФ Хөкүмәтенең 13.08.2006 ел, №491 карары белән расланган Күпфатирлы йортта гомуми милекне карап тоту кагыйдәләренең һәм, күпфатирлы йортта гомуми милек белән идарә итү, аны карап тоту һәм ремонтлау буенча сыйфатсыз һәм (яки) билгеләнгән вакыт озынлыгын арттырып җибәргән өзеклекләр белән хезмәтләр күрсәтү һәм эшләр башкару очрагында торак урынны карап тоту өчен түләү күләмен үзгәртү кагыйдәләренең 2 пункты нигезендә гомуми милек составына түбәндәгеләр кертелә:

а) фатир өлешләре булмаган һәм күпфатирлы йортта бер торак һәм (яки) торак булмаган бинага хезмәт күрсәтү өчен билгеләнгән күпфатирлы йорт бүлмәләре (алга таба – гомуми файдалану бүлмәләре), шул исәптән фатирара баскыч мәйданчыклары, баскычлар, лифтлар, лифт шахталары һәм башка шахталар, коридорлар, коляска, чорма бүлмәләре, техник катлар (шул исәптән, биналарның милекчеләре хисабына төзелгән гаражлар һәм автомобиль транспорты өчен инженерлык коммуникацияләре, чүп үткәрү камералары, чүп үткәргечләр булган, күпфатирлы йортта бер торак һәм (яки) торак булмаган бүлмәгә башка хезмәт күрсәтүче җиһазлар (котельныйларны, бойлер, элеватор төеннәрен һәм башка инженерлык җиһазларын да кертеп) һәм техник подваллар;

б) түбәләр;

в) күпфатирлы йортның терәк булып торган (фундаментларны, стеналарны, түшәм плитәләрен, балкон һәм башка плитәләрне, колонналарны һәм киртәләп торучы башка конструкцияләрне дә кертеп) киртәләү конструкцияләре;

г) торак һәм (яки) торак булмаган бердән артык урынга хезмәт күрсәтә торган, күпфатирлы йортның терәк булмаган киртәләү корылмалары (гомуми файдаланудагы урыннарда тәрәзәләрне һәм ишекләрне, тотынгычларны, парапетларны һәм киртәләп торган, терәк булмаган башка конструкцияләрне дә кертеп);

д) күпфатирлы йортта биналардан читтә яки аларның эчендә урнашкан һәм бердән артык торак һәм (яки) торак булмаган урыннарга (фатирларга) хезмәт күрсәтә торган механик, электр, санитар-техник һәм башка төрле җайланма, шул исәптән күпфатирлы йортларга инвалидларның каршылыксыз үтеп керә алуы өчен билгеләнгән (алга таба – инвалидлар һәм аз хәрәкәтләнә торган башка халык төркемнәре өчен җайланма) корылмалар һәм (яки) башка төрле җайланма;

е) чикләре дәүләт кадастр исәбе мәгълүматлары нигезендә билгеләнгән күпфатирлы йорт урнашкан җир кишәрлеге, яшелләндерү һәм төзекләндерү элементлары белән;

е(1)) коммуналь ресурслардан һәм хезмәт күрсәтүләрдән файдалануны исәпкә алуның автоматлаштырылган мәгълүмат-үлчәү системалары, шул исәптән үлчәү комплекслары (исәпләү приборлары, мәгълүмат җыю һәм тапшыру җайланмалары, исәпкә алу мәгълүматларын җыю, саклау һәм тапшыру өчен программа продуктлары җыелмасы), әгәр күпфатирлы йортта биналарның милекчеләре хисабына куелган булсалар, шул исәптән «Энергияне сак тоту турында һәм энергетика нәтиҗәлелеген арттыру турында һәм Россия Федерациясенең аерым закон актларына үзгәрешләр кертү хакында» федераль закон нигезендә исәпкә алу приборларын кую йөкләмәсен үтәү кысаларында да;

ж) күпфатирлы йортка хезмәт күрсәтү, эксплуатацияләү һәм төзекләндерү өчен билгеләнгән, бер күпфатирлы йортка хезмәт күрсәтү өчен билгеләнгән башка объектлар, шул исәптән трансформатор подстанцияләре, җылылык пунктлары, күпфатирлы йорт урнашкан җир кишәрлеге чикләрендә урнашкан күмәк автостоянкалар, гаражлар, балалар һәм спорт мәйданчыклары.

СОРАУ: Торак милекчеләренең гомуми җыелышы фатирдагы гомуми милекне карап тоту бурычын милекчеләргә йөкләргә хокуклымы?

ҖАВАП: Күпфатирлы йортта милекчеләрнең гомуми милек исемлеге Россия Федерациясе Торак кодексының (алга таба – РФ ТК)  36 статьясында  һәм Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 13.08.2006 ел, № 491 карары белән расланган Күпфатирлы йортта гомуми милекне карап тоту кагыйдәләре (алга таба – 491 кагыйдәләр) белән билгеләнгән.

491 номерлы кагыйдәләрнең 2 пунктының «д» пунктчасы нигезендә гомуми милек составына бердән артык торак һәм (яки) торак булмаган урынга (фатирларга) хезмәт күрсәтү өчен билгеләнгән җайланма кертелә.

Күпфатирлы йортта гомуми милек күләмен киметү әлеге йортта биналарның барлык милекчеләренең ризалыгы белән генә, аны реконструкцияләү юлы белән гамәлгә ашырылырга мөмкин (РФ ТК 36 ст. 3 өлеше).

Шул рәвешле, фатирда күпфатирлы йортның гомуми милеген ремонтлау турындагы мәсьәләне хәл итү фатирлар милекчеләренең гомуми җыелышы компетенциясенә керми.

СОРАУ: Түбәсе яки гомумйорт инженер системалары төзек булмау сәбәпле, фатирны су баскан очракта нишләргә?

ҖАВАП: Фатирны су баскан очракта, Сезнең күпфатирлы йортыгыз белән идарә итүне гамәлгә ашыручы оешмага мөрәҗәгать итәргә кирәк.

РФ Хөкүмәтенең 06.05.2011 ел, №354 карары белән расланган Күпфатирлы йортларда һәм торак йортларда милекчеләргә һәм биналардан файдаланучыларга коммуналь хезмәтләр күрсәтү кагыйдәләренең  (алга таба – Кагыйдәләр) 152 пункты нигезендә, башкаручының кулланучының гомеренә, сәламәтлегенә һәм (яки) мөлкәтенә, күпфатирлы йортта биналарның милекчеләренең гомуми милегенә зыян килгән очракта, кулланучы (яки аның вәкиле) кулланучының гомеренә, сәламәтлегенә һәм мөлкәтенә, күпфатирлы йортта биналарның милекчеләренең гомуми милегенә зыян китерү турында акт төзиләр һәм имзалыйлар, анда китерелгән зыянга тасвирлама һәм зыян китерелгәндә булган шартлар турында әйтелә.

Әлеге акт башкаручы тарафыннан төзелергә һәм кулланучы авария-диспетчерлык хезмәтенә мөрәҗәгать иткәннән соң 12 сәгатьтән дә соңга калмыйча имзаланырга тиеш. Кулланучы (яки аның вәкиле) актка кул куя алмаса, шул исәптән биләп торган бинада булмавы сәбәпле, актка, башкаручыдан тыш, 2 кызыксынган зат тарафыннан имза салынырга тиеш. Акт 2 нөсхәдә төзелә, аларның берсе кулланучыга (яки аның вәкиленә) тапшырыла, икенчесе башкаручыда кала.

Гаепле як тикшерү актын имзалаудан баш тарткан очракта, актта тиешле язу (комиссия тикшерүендә катнашучы калган затларның имзаларына кадәр) теркәлергә тиеш.

Гаепле як тарафыннан матди зыянны каплату мәсьәләсе буенча Сезгә тиешле эшчәнлек төрен гамәлгә ашыручы һәм «Россия Федерациясендә бәяләү эшчәнлеге турында» 1998 елның 29 июлендәге 135-ФЗ номерлы федераль закон таләпләренә җавап бирә торган оешмага мөрәҗәгать итү юлы белән бәяләү уздыртырга кирәк. Бәяләү нәтиҗәләре буенча гаеплеләрдән тотылган чыгымнарны каплауны таләп итәргә.

СОРАУ: Күпфатирлы йорт белән идарә итүче оешманың фатирда электр энергиясен өзү буенча гамәлләре дөресме?

ҖАВАП: Коммуналь хезмәтләрне кулланучы тулысынча түләмәгән очракта коммуналь хезмәтләрне күрсәтүне туктатып тору яки чикләү хокукы РФ Хөкүмәтенең 06.05.2011 ел, № 354 карары белән расланган Күпфатирлы йортларда һәм торак йортларда милекчеләргә һәм биналардан файдаланучыларга коммуналь хезмәтләр күрсәтү кагыйдәләренең  (алга таба – Кагыйдәләр)  117 пунктындагы «а» пунктчасында каралган.

Кагыйдәләрнең 118 п. нигезендә, кулланучы тарафыннан коммуналь хезмәт өчен тулысынча түләмәү дигәндә кулланучыда 1 коммуналь хезмәткә түләү буенча, аерым яки гомуми (фатир) исәпкә алу приборы булуына яки булмавына һәм коммуналь хезмәт күрсәтүне чикләү көненә гамәлдә булган коммуналь ресурсның тиешле төренә тарифка бәйсез рәвештә, кулланучы-бурычлы зат тарафыннан башкаручы белән әҗәтне каплау турында төзелгән килешү булмаса һәм (яки) кулланучы-бурычлы зат тарафыннан мондый килешүне үтәмәү очрагында, коммуналь хезмәт өчен коммуналь хезмәттән файдалану нормативларына карап исәпләп чыгарылган 2 айлык түләү күләмен арттырып җибәрә торган суммада бурыч булуы турында сүз бара.

119 п. нигезендә, әгәр федераль законнарда, Россия Федерациясе Президенты указларында, Россия Федерациясе Хөкүмәте карарларында яисә коммуналь хезмәтләр күрсәтү турындагы нигезләмәләрне үз эченә алган шартнамәдә башкача билгеләнмәгән булса, кулланучы коммуналь хезмәт өчен тулысынча түләмәгән очракта башкаручы кулланучы-бурычлы затка язмача кисәтү ясаганнан соң (белдергәннән соң) мондый коммуналь хезмәт күрсәтүне чикләргә яки туктатып торырга хокуклы, түбәндәге тәртиптә:

а) башкаручы кулланучы-бурычлы затка коммуналь хезмәт өчен түләүдә булган бурычны кулланучыга әлеге кисәтүне (белдерүне) җиткергән көннән башлап 20 көн эчендә түләмәгән очракта, аңа мондый коммуналь хезмәт күрсәтүнең чикләтелүе, ә аннан соң туктатып торылуы яисә, чикләү кертүнең техник мөмкинлеге булмаган очракта, алдан чикләү кертеп тормыйча гына туктатып торылуы турында кисәтү (белдерү) җибәрә. Кисәтү (белдерү) кулланучыга кулланучы-бурычлы затка кул куйдыртып тапшыру юлы белән яисә (кулга тапшыру турында белдереп) почта аша заказлы хат итеп җибәрү, яки коммуналь хезмәт өчен түләү кертү буенча түләү документына тиешле кисәтү (белдерү) текстын язу юлы белән, яки кулланучы тарафыннан алыну фактын һәм датасын раслый торган башка белдерү ысулы белән, шул исәптән кулланучыга кисәтүне (белдерүне) күчмә радиотелефон элемтәсе челтәре буйлап кулланучының файдалану җайланмасына хәбәр җибәреп, сөйләшүне яздырып, телефон аша элемтәгә кереп, электрон почта аша яки кулланучының торак-коммуналь хуҗалык дәүләт мәгълүмат системасындагы шәхси кабинетына хәбәр җибәреп яисә «Интернет» мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә башкаручының рәсми сайтындагы шәхси кабинетына җибәреп, кулланучыга теркәлгән телефон элемтәсе челтәре буйлап тавышлы мәгълүмат җиткерү юлы белән тапшырыла.

б) кулланучы-бурычлы зат түләнергә тиешле бурычны кисәтүдә (белдерүдә) билгеләнгән чорда түләмәгән очракта, башкаручы, техник мөмкинлек булган очракта, кисәтүдә (белдерүдә) күрсәтелгән коммуналь хезмәтне күрсәтүгә чикләү кертә;

в) барлыкка килгән бурыч кисәтүдә (белдерүдә) билгеләнгән чорда түләнмәсә һәм әлеге пунктның «б» пунктчасы нигезендә чикләү кертүнең техник мөмкинлеге булмаса яисә коммуналь хезмәт күрсәтүне чикләү көненнән башлап 10 көн узгач барлыкка килгән бурыч суммасы түләнмәсә, башкаручы мондый коммуналь хезмәт күрсәтүне туктатып тора, җылытудан тыш, ә күпфатирлы йортларда шулай ук салкын су белән тәэмин итүдән тыш.

Кагыйдәләрнең 120 п. нигезендә әлеге Кагыйдәләрнең 115 пунктының «а», «б» һәм «д» пунктчаларында һәм 117 пунктында күрсәтелгән сәбәпләр бетерелгәннән соң, бурыч күләме тулысынча түләнеп һәм башкаручының коммуналь хезмәт күрсәтүне чикләү, туктатып тору һәм яңадан күрсәтә башлауга бәйле чыгымнарын Россия Федерациясе Хөкүмәте билгеләгән тәртиптә һәм күләмдә түләгәннән соң яисә бурычны түләү һәм әлеге чыгымнарны каплау тәртибе турында килешү төзелгән көннән башлап 2 календарь көн эчендә коммуналь хезмәт яңадан күрсәтелә башлый, әгәр башкаручы коммуналь хезмәт күрсәтүне тагын да иртәрәк чорда башлап җибәрү турында карар кабул итмәгән булса.

СОРАУ: Түбәдән кар төшү аркасында автомобиль зыян күрсә, моның өчен кем җаваплы?

ҖАВАП: Күпфатирлы йорт белән идарә итүче оешма.

Россия Федерациясе Торак кодексының 161 статьясындагы 1 өлеше нигезендә, күпфатирлы йорт белән идарә итү гражданнарның иминлекле һәм куркынычсыз яшәеш шартларые, күпфатирлы йортта гомуми милекне тиешенчә карап тотуны тәэмин итәргә тиеш.

Күпфатирлы йорт белән идарә иткәндә әлеге оешма күпфатирлы йортта биналарның милекчеләре алдында әлеге йортта гомуми милекне тиешенчә карап тотуны тәэмин итүче һәм сыйфаты Россия Федерациясе Хөкүмәте тарафыннан билгеләнгән техник регламентларның һәм күпфатирлы йортта гомуми милекне карап тоту кагыйдәләренең таләпләренә туры килергә тиеш булган барлык хезмәтләр һәм (яки) эшләр башкарган өчен җавап тота.

РФ Хөкүмәтенең 2006 елның 13 августындагы 491 номерлы карары белән расланган Күпфатирлы йортта гомуми милекне карап тоту кагыйдәләренең 10 пунктының «а», «б» пунктчалары һәм 11 пунктының «а» пунктчасы нигезендә гомуми милек РФ законнары таләпләре нигезендә күпфатирлы йортның ышанычлы һәм куркынычсызлык сыйфатламалары саклануын; гражданнарның гомере һәм сәламәтлеге өчен куркынычсызлыкны, физик һәм юридик затларның мөлкәте саклануын тәэмин итәрлек торышта карап тотылырга тиеш. Гомуми милекне карап тоту биналарның милекчеләре һәм әлеге Кагыйдәләрнең 13 пунктында күрсәтелгән җаваплы затлар тарафыннан карап чыгуны үз эченә ала, бу очракта гомуми милекнең торышы Россия Федерациясе законнары таләпләренә туры килмәвен, шулай ук гражданнарның гомеренә һәм сәламәтлегенә куркыныч булуын үз вакытын ачыклау тәэмин ителергә тиеш.

Кагыйдәләрнең 2 пунктының «б» пунктчасы нигезендә түбәләр күпфатирлы торак йортның гомуми милегенә карый.

«Торак фондын техник файдалану кагыйдәләре һәм нормалары»ның (Россия Төзелеш министрлыгының 2003 елның 27 сентябрендәге 170 номерлы карары белән расланган) 3.6.14 һәм 4.6.1.23 пунктлары нигезендә эксплуатацияләүче оешмаларның, кирәк булуга карап, үзләре хезмәт күрсәтә торган объектларның түбәләрен кардан һәм боздан җыештыру бурычы каралган.

Игътибар итәргә кирәк, күп фатирлы йортның соңгы катында урнашкан балконнарда үз белдеге урнаштырылган кыеклардан белән кар төшү очрагында идарәче оешма да җаваплы була.

Балкон кыегы урнаштырылган очракта күпфатирлы йортта биналарның милекчеләренең гомуми милегенә (йортның фасад өлеше) кагылганга күрә, гамәлдәге законнар, асылда РФ ТК нигезендә (161, 162 статьялар) аны тиешенчә карап тоту өчен күпфатирлы йорт белән идарә итүче оешма җаваплы була, шуңа күрә идарәче оешма милекчеләрнең гомуми милеген (шул исәптән үзирекле тәртиптә ясалган балкон кыекларын) куллануга бәйле бозуларны ачыкларга һәм аларны бетерү өчен чаралар күрергә тиеш.

Күпфатирлы йорт белән идарә итүче оешма тарафыннан балкон кыекларын үз белдеге белән урнаштырган милекчеләргә карата чаралар күрелмәгән очракта, кешеләрнең сәламәтлегенә һәм гомеренә, шулай ук аларның мөлкәтенә зыян китергән өчен әлеге йорт белән идарә итүче оешма җаваплы булырга тиеш.

СОРАУ: Күпфатирлы йортка энергетика нәтиҗәлелеге классы ни өчен кирәк?

ҖАВАП: Энергетика нәтиҗәлелеге дигәндә ресурсларны саклау өчен энергия чыганакларыннан рациональ файдалану турында сүз бара. Күпфатирлы йортның энергетика нәтиҗәлелеге классы торак йортның ресурсларның ни дәрәҗәдә нәтиҗәле файдалануын күрсәтә.

Россиядә энергетика нәтиҗәлелегенең түбәндәге класслары бар: А, А+, А, Б, С, D, Е, F, G. Йортның энергетика нәтиҗәлелеге классы югарырак булган саен, энергия ресурсларын куллану да азрак, нәтиҗәдә, коммуналь хезмәтләр өчен түләү дә азрак булачак.

Торак фондта энергияне сак тоту дәрәҗәсен һәм аның энергетика нәтиҗәлелеген арттыру максатларында күпфатирлы йортта биналарның милекчеләренең гомуми милеген карап тотуга карата таләпләр исемлегенә күпфатирлы йортның энергияне сак тоту һәм энергетика нәтиҗәлелеген арттыру буенча чаралар үткәрү турында таләпләр дә кертелә. «Энергияне сак тоту һәм энергетика нәтиҗәлелеген арттыру һәм Россия Федерациясенең аерым закон актларына үзгәрешләр кертү турында» 2009 елның 23 ноябрендәге 261-ФЗ номерлы федераль законның 12 статьясындагы 7 өлеше нигезендә, идарәче оешмалар елына бер тапкырдан да ким булмаган күләмдә күпфатирлы йортта биналарның милекчеләренә энергияне сак тоту чаралары турында тәкъдимнәр әзерләргә һәм җиткерергә тиеш.

СОРАУ: Күпфатирлы йортка энергетика нәтиҗәлелеге классын кем бирә?

ҖАВАП: «Энергияне сак тоту һәм энергетика нәтиҗәлелеген арттыру һәм Россия Федерациясенең аерым закон актларына үзгәрешләр кертү турында» 2009 елның 23 ноябрендәге 261-ФЗ номерлы федераль законның 12 статьясындагы 1 өлеше нигезендә, капиталь ремонт үткәрелгән һәм файдалануга тапшырылырга тиешле, шулай ук дәүләт төзелеш күзәтчелегенә тиешле күпфатирлы йортның энергетика нәтиҗәлелеге классына карата таләпләр Россия Федерациясе Хөкүмәте тарафыннан билгеләнә торган күпфатирлы йортларның энергетика нәтиҗәлелеге классын билгеләү кагыйдәләре нигезендә дәүләт төзелешен күзәтчелеге органы тарафыннан билгеләнә. Файдалануга тапшырыла торган күпфатирлы йортның энергетика нәтиҗәлелеге классы дәүләт төзелеш күзәтчелегенең төзелгән, үзгәртеп корылган, капиталь ремонт үткән күпфатирлы йортның энергетика нәтиҗәлелеге таләпләренә туры килүе турындагы бәяләмәсендә күрсәтелә.

261-ФЗ номерлы федераль законның 12 статьясындагы 3 өлеше, Россия Федерациясе Төзелеш һәм торак-коммуналь хуҗалыгы министрлыгының «Күпфатирлы йортларның энергетика нәтиҗәлелеге классын билгеләү кагыйдәләрен раслау турында» 2016 елның 6 июнендәге 399/пр номерлы боерыгы нигезендә, эксплуатация барышында күпфатирлы йортның энергетика нәтиҗәлелеге классын билгеләү дәүләт торак күзәтчелеге органы тарафыннан күпфатирлы йортның энергетика нәтиҗәлелеге таләпләренә туры килүе турында акт бирү юлы белән, актны төзү вакытына аның энергетика нәтиҗәлелеге классын күрсәтеп, энергетика ресурслары тотуның еллык чагыштырма зурлыкларының хакыйкый билгеләре турындагы декларация нигезендә билгеләнә һәм раслана.

СОРАУ: Энергетика нәтиҗәлелеге классын бирү (раслау) өчен торак инспекциясенә кем һәм нинди документлар белән мөрәҗәгать итә ала?

  • Россия Федерациясе Төзелеш һәм торак-коммуналь хуҗалыгы министрлыгының «Күпфатирлы йортларның энергетика нәтиҗәлелеге классын билгеләү кагыйдәләрен раслау турында» 2016 елның 6 июнендәге 399/пр номерлы боерыгының (алга таба – 399/пр номерлы боерык) 5 пункты нигезендә декларация күпфатирлы йорт биналарының милекчеләре (күпфатирлы йорт белән турыдан-туры идарә итүне гамәлгә ашырган очракта) яки күпфатирлы йорт белән идарә итүче зат тарафыннан бирелә.

Югарыда күрсәтелгән затлар 399/пр номерлык боерыкның 11 пункты нигезендә, Дәүләт торак инспекциясенә энергетика нәтиҗәлелеге классын бирү яки раслау турында гариза һәм түбәндәге документларның күчермәләрен тапшыралар:

а) декларация;

б) мөрәҗәгать итүченең күпфатирлы йорт белән идарә итүне гамәлгә ашыручы зат булуын раслаучы документлар (идарә итү ысулы сайланган очракта – Идарәче компания яисә КФЙ биналар милекчеләренең торак милекчеләре ширкәте яисә торак кооперативы яисә башка махсуслаштырылган кулланучылар кооперативы тарафыннан КФЙ белән идарә итү турында карар кабул ителгән гомуми җыелышының беркетмәсе);

в) мөрәҗәгать итүче вәкиленең РФ Гражданлык законнары таләпләре нигезендә рәсмиләштерелгән вәкаләтләрен раслый торган документ.

СОРАУ: Күпфатирлы йорт белән идарә итүче оешма тарафыннан күпфатирлы йортта гомуми милекне карап тоту һәм агымдагы ремонтлау буенча башкарылган эшләр ни рәвешле раслана?

 

ҖАВАП:  РФ Хөкүмәтенең «Күпфатирлы йортлар белән идарә итү эшчәнлеген гамәлгә ашыру тәртибе турында» 2013 елның 15 маендагы 416 номерлы карары белән расланган Күпфатирлы йортлар белән идарә итү эшчәнлеген гамәлгә ашыру тәртибенең 4 пунктындагы «д» пунктчасының 9 абз. нигезендә күпфатирлы йорт белән идарә итүне гамәлгә ашыручы оешма (шул исәптән ТМШ, ТТК) милекчеләрнең хезмәтләр күрсәтү һәм эшләр башкару сыйфатын тикшерүдә, шулай ук кабул итүдә катнашуын тәэмин итәргә тиеш.

Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 03.04.2013 ел, №290 карары белән расланган Күпфатирлы йортта гомуми милекне тиешле тәртиптә тоту өчен кирәкле хезмәтләр күрсәтү һәм эшләр башкару кагыйдәләренең (алга таба – 290 номерлы кагыйдәләр 9 пункты нигезендә күрсәтелә торган хезмәтләр һәм башкарыла торган эшләр исемлегендә күрсәтелгән хезмәтләрне күрсәтү һәм эшләрне башкару турындагы белешмәләр төзелеш, архитектура, шәһәр төзелеше һәм торак-коммуналь хуҗалык өлкәсендә дәүләт сәясәтен эшләү һәм норматив хокукый җайга салу функцияләрен гамәлгә ашыра торган федераль башкарма хакимият органы билгеләгән форма буенча төзелә торган актларда чагылдырыла һәм күпфатирлы йортка техник документларның состав өлеше булып тора.

2016 елның 16 февраленнән башлап, РФ Төзелеш министрлыгының «Күрсәтелгән хезмәтләрне һәм башкарылган эшләрне кабул итү актының формасын раслау турында» 2015 елның 26 октябрендәге 761/пр номерлы боерыгы (алга таба – 761/пр номерлы боерык) үз көченә керде, аның нигезендә күпфатирлы йортта гомуми милекне карап тоту һәм агымдагы ремонтлау буенча күрсәтелгән хезмәтләрне һәм башкарылган эшләрне кабул итү актының формасы расланган.

Әлеге боерык идарәче оешмалар тарафыннан үтәү өчен мәҗбүри булып тора, чөнки әлеге актның кирәклеге 290 номерлы кагыйдәләрнең 9  пунктында каралган иде. 761/пр номерлы боерык нигезендә башкарылган эшләр акты йортның техник документациясенең состав өлеше булып тора.

СОРАУ: Күпфатирлы йортта биналарның милекчеләре исеменнән башкарылган эшләр актын кем имзаларга хокуклы?

ҖАВАП: Россия Федерациясе Торак кодексының (алга таба – РФ ТК) 161.1 ст. 1 өлеше нигезендә күпфатирлы йортта торак милекчеләре ширкәте төзелмәгән яисә әлеге йорт торак кооперативы яки башка махсуслаштырылган кулланучылар кооперативы белән идарә ителмәгән очракта һәм шул ук вакытта әлеге йортта дүрттән артык фатир булса, әлеге йорттагы биналарның милекчеләре үзенең гомуми җыелышында әлеге йортта биналарның милекчеләре арасыннан күпфатирлы йорт советын сайларга тиеш.

РФ ТК 161.1 ст. нигезендә КФЙ советы рәисе яисә йортта биналарның барлык хуҗалары исеменнән моңа вәкаләт бирелгән яисә гомуми җыелышта сайлап алынган милекче күпфатирлы йортта гомуми милекне карап тоту һәм агымдагы ремонтлау буенча күрсәтелгән хезмәтләрне һәм (яки) башкарылган эшләрне кабул итү актларына кул куя. Шул ук вакытта, КФЙ советы рәисе КФЙ биналарының барлык милекчеләре исеменнән башкарылган эшләрне кабул итү актларына идарәче оешма белән кул куярга тиеш.

КФЙ советы күпфатирлы йортта гомуми милекне карап тоту һәм агымдагы ремонтлау буенча эшләрнең үтәлешен контрольдә тота  (РФ ТК 161-1 ст. 5 пунктының 5 пунктчасы). КФЙ советы әгъзалары, йорттагы башка милекчеләр кебек үк, ышанычнамәдән башка яки милекчеләрнең гомуми җыелышы карарыннан башка башкарылган эшләрне кабул итү актын имзалау хокукына ия түгел (РФ ГК 160 ст, 182 ст. 1 пункты, 185 ст.).

СОРАУ: КФЙ советы рәисе башкарылган эшләр актын имзаламаска хокуклымы?

ҖАВАП: РФ Хөкүмәтенең 13.08.2006 ел, №491 карары белән расланган Күпфатирлы йортта гомуми милекне карап тоту кагыйдәләренең һәм, күпфатирлы йортта гомуми милек белән идарә итү, аны карап тоту һәм ремонтлау буенча сыйфатсыз һәм (яки) билгеләнгән вакыт озынлыгын арттырып җибәргән өзеклекләр белән хезмәтләр күрсәтү һәм эшләр башкару очрагында торак урынны карап тоту өчен түләү күләмен үзгәртү кагыйдәләренә, законнардагы башка таләпләргә һәм Шартнамә шартларына туры килгән очракта, күрсәтелгән хезмәтләр һәм башкарылган эшләр сыйфатлы башкарылган дип санала.

Күпфатирлы йортта гомуми милекне карап тоту һәм агымдагы ремонтлау буенча эшләрне башкармау яки тиешенчә башкармау фактын раслаучы төп документ булып, хезмәт күрсәтүдә яки эшләр башкаруда сыйфат бозылуны яки өзеклекнең билгеләнгән дәвамлылыгы арттыруны тикшерү турында башкаручы тарафыннан төзелгән акт тора.

Россия Федерациясе Гражданлык кодексының (алга таба – РФ ГК) 748 статьясы нигезендә заказчы башкарылучы эшләрнең процессын, срокларын һәм сыйфатын контрольдә тотарга хокуклы, ләкин башкаручының (ИК яки подрядчы оешманың) оператив-хуҗалык эшчәнлегенә тыкшынырга хокуклы түгел. Шундый ук нигезләмәләр РФ Хөкүмәтенең 491 номерлы карары (алга таба – РФ Хөкүмәтенең 491 номерлы карары) белән расланган КФЙ гомуми милкен карап тоту кагыйдәләрендә дә бар. Эшләр барышында милекчеләр аларның тиешле сыйфатта булмавын ачыкласалар һәм бу хакта үз вакытында хәбәр итсәләр, ул вакытта алар башкарылган эшләрнең бәясен киметү турында таләп итә алалар (РФ ГК 723 ст.). Идарәче оешма яки подрядчы оешма сыйфатсыз башкарылган эшләр өчен җаваплылыкка тартылсын өчен, милекчеләр җитешсезлекләрне ачыклап, акт төзергә тиеш.

Әгәр эшләр тиешенчә башкарылса, күпфатирлы йортта гомуми милекне карап тоту һәм агымдагы ремонтлау буенча эшләрне тиешенчә башкармау (хезмәтләр күрсәтү) турында идарәче компаниягә актлар кермәсә кермәгән, әмма йорт советы рәисе яисә милекчеләрнең гомуми җыелышы белән вәкаләт бирелгән  зат кабул итү актына кул куюдан баш тартса, ул берьяклы тәртиптә имзаланган дип санала.

Соңгы яңарту: 2022 елның 18 мае, 08:46

Сайттагы барлык материаллар лицензия буенча тәкъдим ителә:
Creative Commons Attribution 4.0 International