ТКХ ГИСЫНДА мәгълүмат ачу буенча сораулар

ТКХ ДМС СИСТЕМАСЫНДА МӘГЪЛҮМАТ АЧУ БУЕНЧА СОРАУЛАР

 1. Торак-коммуналь хуҗалык дәүләт мәгълүмат системасы (алга таба – ТКХ ДМС) нәрсә ул?

ТКХ ДМС – программа, техник чаралар һәм мәгълүмат технологияләре нигезендә эшли торган бердәм федераль үзәкләштерелгән мәгълүмат системасы  (https://dom.gosuslugi.ru/).

Система мәгълүматны җыю, эшкәртү, саклау, бирү, урнаштыру һәм куллану өчен булдырылган, түбәндәгеләр турында:

 • торак фонды,
 • КФЙда гомуми милек белән идарә итү буенча хезмәтләр исемлеге һәм бәясе,
 • юлларны карап тоту һәм ремонтлау эшләре,
 • коммуналь хезмәтләр күрсәтү һәм ресурслар белән тәэмин итү,
 • торак урыны һәм коммуналь хезмәтләр өчен түләү күләме,
 • әлеге түләү буенча бурычлар,
 • коммуналь һәм инженерлык инфраструктурасы объектлары турында,
 • ТКХ белән бәйле башка мәгълүмат.

ТКХ ДМС системасы 2 өлешкә бүленә: ачык һәм ябык. Гади кулланучыларга мәгълүматны карау өчен ТКХ ДМС ачык өлешенә һәм теркәлү, идентификацияләү һәм аутентификация процедураларын үтмичә, анда урнаштырылган мәгълүматны карау мөмкинлеге бирелә.

Физик затларга, системадан гади файдаланучылар буларак, Идентификация һәм аутентификация бердәм системасында идентификация һәм аутентификация процедурасын узганнан соң, анда расланган исәпкә алыну язуы булган очракта, ТКХ ДМС теркәлмичә генә шәхси кабинетларга керү мөмкинлеге бирелә.

Башка сүзләр белән әйткәндә, коммуналь хезмәтләрдән файдаланучылар һәм КФЙ биналарның милекчеләре булган гади кулланучылар ТКХ ДМС системасының ачык өлешендә урнаштырылган, шәхси мәгълүматлар булмаган белешмәләрне карый алалар. Алар үзләренең идарәче оешмасы, йорты турында мәгълүматны карый яки квитанцияләр буенча түләү өчен шәхси кабинетка керә алалар.

ТКХ ДМС ябык өлешенә керү  һәм анда урнаштырылган мәгълүматны карау мөмкинлеге Идентификация һәм аутентификация бердәм системасын кулланып идентификация һәм аутентификация процедурасын узганнан соң бирелә. Керү хокукын алу өчен, физик затлар һәм шәхси эшкуарлар яки дәүләт хакимияте органнары, җирле үзидарә органнары, бюджеттан тыш дәүләт фондлары һәм башка юридик затлар өчен Идентификация һәм аутентификация бердәм системасыннан файдаланучының расланган исәпкә алу язуына ия булу мөһим.

 

 1. ТКХ ДМС гражданнарга нинди мөмкинлекләр бирә?

ТКХ ДМС системасында гражданнар:

 • идарәче һәм ресурс белән тәэмин итүче оешмалар, алар тарафыннан йорт буенча башкарыла торган эшләр, күрсәтелә торган хезмәтләр, аларның бәясе һәм торак-коммуналь хезмәтләр өчен түләүләр турында мәгълүмат алырга мөмкин;
 • күрсәтелә торган торак-коммуналь хезмәтләрнең сыйфатын контрольдә тота алалар;
 • идарәче оешмаларның рейтингын билгелиләр;
 • мөрәҗәгатьләрне оешмаларга һәм контрольлек итүче органнарга җибәрергә мөмкиннәр;
 • исәпләү приборлары күрсәткечләрен кертергә һәм белдерелгән түләү документлары буенча счетларны түләргә, мондый түләүнең исәпкә алынуы турында мәгълүмат алырга мөмкиннәр;
 • электрон формада, шул исәптән күпфатирлы йорт белән идарә итүгә һәм коммуналь хезмәтләр күрсәтүгә шартнамәләр төзи алалар;
 • ТКХ өчен түләүне кабул итүче оешмалар турында мәгълүмат алырга мөмкиннәр;
 • капиталь ремонт, авария хәлендәге торактан күчерү, коммуналь инфраструктура объектларын модернизацияләү программаларын үтәүне контрольдә тотарга мөмкиннәр.

 

 1. Идарәче оешмалар, ширкәтләр һәм кооперативлар ТКХ ДМС системасына нинди мәгълүмат урнаштырырга тиеш?

«Торак-коммуналь хуҗалык дәүләт мәгълүмат системасы турында» 2014 елның 21 июлендәге 209-ФЗ номерлы федераль закон нигезендә, күпфатирлы йортлар белән идарә итү буенча хезмәтләр күрсәтү эшчәнлеген башкаручы затлар күпфатирлы йортларда гомуми милекне карап тоту һәм (яки) ремонтлау буенча эшләрне башкару, коммуналь хезмәтләр күрсәтү буенча шартнамәләр нигезендә системада әлеге Федераль законның 6 статьясының 1 өлешендәге 1, 2, 6, 7, 21-25, 28-33, 35-40 пунктларында каралган мәгълүматны урнаштыралар.

«Торак-коммуналь хуҗалык дәүләт мәгълүмат системасы турында» 2014 елның 21 июлендәге 209-ФЗ номерлы федераль законның 7 статьясындагы 3 өлешенең 2 пункты нигезендә 2016 елның 29 февралендә «Торак-коммуналь хуҗалыгы дәүләт мәгълүмат системасында мәгълүмат белән тәэмин итүчеләр тарафыннан урнаштырыла торган мәгълүматның составын, урнаштыру чорларын һәм ешлыгын раслау турында» Россия Элемтә министрлыгының 74 номерлы, Россия Төзелеш министрлыгының 114/пр номерлы боерыгы (алга таба – 74/114/пр номерлы боерык) расланган.

Күпфатирлы йорт белән идарә итү эшчәнлеген гамәлгә ашыручы затлар, күпфатирлы йорт белән идарә итүне гамәлгә ашыручы торак милекчеләре ширкәтләре, торак кооперативлары һәм башка махсуслаштырылган кулланучылар кооперативлары тарафыннан системада урнаштырылырга тиешле мәгълүмат № 74/114 / боерыкның 10 бүлегендә каралган.

 

 1. Система белән эшләгәндә проблемалар килеп чыккан очракта кая мөрәҗәгать итәргә?

ТКХ ДМС Бердәм элемтәләр үзәге атнага 7 көн, шул исәптән ял һәм бәйрәм көннәрен дә кертеп, тәүлек буе эшли. Ярдәм күрсәтү хезмәте тарафыннан кулланучыларның мөрәҗәгатьләрен карау вакыты 6 календарь көн тәшкил итә.

ТКХ ДМС ярдәм күрсәтү хезмәтенең эш тәртибе белән https://dom.gosuslugi.ru/#!/regulations  адресы буенча «Регламентлар һәм аңлатмалар» бүлегендә танышырга мөмкин.

Соңгы яңарту: 2022 елның 17 мае, 14:44

Сайттагы барлык материаллар лицензия буенча тәкъдим ителә:
Creative Commons Attribution 4.0 International