Дәүләт хезмәте һәм кадрлар бүлеге

назад

Бњлекнећ тљп функциялђре:

- ТР Дђњлђт торак инспекциясендђге дђњлђт гражданнары хезмђтчђннђренећ Реестрларын алып бару, аттестациялђњ џђм квалификацион имтиханнарны њткђрњ; 

- инспекциягђ кадрлар сайлап алу џђм аларны урнаштыру;

- белгечлђр тарафыннан алмаштырыла торган вазыйфалар номенклатурасы буенча ќитђкчелеккђ тђкъдимнђр ђзерлђњ;

- кадрлар белђн эшлђњ буенча боерыклар џђм башка тљр документлар ђзерлђњ;

- шђхси состав исђбен џђм кадрлар буенча эшнећ хисабын алып бару.

Никитина Инна Николай кызы
Дәүләт хезмәте һәм кадрлар бүлеге
Никитина Инна Николай кызы
Телефон:
(843) 236-93-66
Email:
Бикаева Диана Наиль кызы
Әйдәп баручы киңәшче
Телефон:
(843) 236-93-66
Email:
Юнусова Рената Салават кызы
Әйдәп баручы консультант
Телефон:
8 (843) 236-93-66
Email:
Сайттагы барлык материаллар лицензия буенча тәкъдим ителә:
Creative Commons Attribution 4.0 International
Яндекс цитирования